Jegerprøven

Slik går du frem om du skal ta jegerprøven.

Hvorfor jegerprøve?

Hvorfor jegerprøve?

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Alle som er fylt 16 år må delta på jegerprøvekurs og bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.
Hvordan tar jeg jegerprøven?

Hvordan tar jeg jegerprøven?

Det er fem studieforbund som har inngått avtale med Miljødirektoratet om å være kursarrangør på det obligatoriske jegerprøvekurset. Etter endt kurs skal kursarrangøren utstede kursbevis, som er gyldig som dokumentasjon på at du har gjennomført det obligatoriske kurset. Oversikt over kursarrangører finner du her.

INFORMASJON OM JEGERPRØVEN

Jegerprøve og opplæringsjakt
Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Jegerregisteret
Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

Kursarrangører
Fem studieforbund har inngått avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset. Disse er: Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet næring og samfunn, Studieforbundet natur og miljø, Studieforbundet AOF og Samisk Studieforbund.

I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. Kursarragør kan kreve kursavgift for obligatorisk kurs.

Tilbudet om obligatoriske kurs varierer fra kommune til kommune. Lokale studieorganisasjoner tilbyr kurset gjennom studiekatalogene sine, eller de kan annonsere kurs i aviser og tidsskrift. Kommunene, lokale studieorganisasjoner og jeger- og fiskerforeninger kan også gi svar på spørsmål om jegerprøven.

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr
Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen. Den som skal gå opp til eksamen må betale et jegerprøvegebyr på 300 kr som gjelder for ett eksamensforsøk. Jegerprøvegebyret skal betales via Miljødirektoratets elektroniske betalingsløsning. Registrering som jegerprøvekandidat og betaling gjøres på www.jegerprøveeksamen.no/for-kandidater/

Læremidler Det er utarbeidet flere lærebøker, som blir brukt i forbindelse med jegerprøven. Du kan kjøpe bøkene i bokhandelen, eller låne dem på biblioteket.

Tre av jegerprøvens ni samlinger kan tas som selvstudium via e-læring, altså Internettbasert læring.

Du finner mer utfyllende informasjon om jegerprøven i vår veiledning om utøvelse av jakt, felling og fangst (se høyre marg).

Opplæring i jakt og fangst
Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

Tilgang til teoriprøver
Gratis teoriprøve moped Tilbake til forsiden  

footer logo
Norges største side for teoriprøver